ภาษาไทย |   English
 
 • เกี่ยวกับโรงเรียน
 • สาขา/ฝ่ายงาน
 • การศึกษา
 • เกี่ยวกับนักเรียน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 • ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
  วุฒิการศึกษา
  • ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก University of Glasgow, UK.
  • ระดับปริญญาตรี Engineering (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก University of Glasgow, UK.
  • การอบรมการวิจัยทาง Alternative Energy จาก University of Florida,Gainesville USA.
 • รองศาสตราจารย์.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
  วุฒิการศึกษา
  • ระดับปริญญาเอก สาขา Genetics จาก University of Hawaii, USA
  • ระดับปริญญาโท สาขา Genetics จาก University of Wisconsin, USA
  • ระดับปริญญาตรีสาขา Zoology จาก University of Wisconsin, USA
 • นายอนุวัฒน์ จงยินดี
  วุฒิการศึกษา
  • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประธานกรรมการบริหาร
 • ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
  วุฒิการศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
  วุฒิการศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Biochemistry), University College London สหราชอาณาจักร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ
  วุฒิการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาเอก Doctorat en Droit (Mention Tres Honorable - เกียรตินิยมดีมาก) L’Universite des Sciences Sociales de Toulouse, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • ปริญญาโท E.A (Sciences Criminalles - กฎหมายอาญา) L’Universite des Sciences Sociales de Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 32 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง
  วุฒิการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
  • Diplomate of the American Board of Pediatrics University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA.
  • Diplomate of the American Board of Pediatric Hematology/Oncology St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN, USA.
  • Certificate in Pediatric Neuro-oncology St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, TN, USA.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
  วุฒิการศึกษา
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่น 16
  • ปริญญาเอก Ph.D. (Particle Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
  • ปริญญาตรี B.Sc. (Honours) (Physics) University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
  • ภาษาอังกฤษ ความถนัดด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์พลาสมา
กรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ
 • รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
  วุฒิการศึกษา
  • Bachelor of Engineering (Fermentation Technology), Faculty of Engineering, Osaka University
  • Master of Engineering (Fermentation Technology), Faculty of Engineering, Osaka University
  • Doctor rerum natrium (Technische Chemie), Insitut für Technische Chemie der Universität Hannover
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7398108 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready