ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
การฟังบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก เห็นความงาม และเห็นคุณค่าในการทำงานวิจัย ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่หลากหลาย เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพนักวิจัยและเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพด้านการวิจัยในอนาคต รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับนักวิจัยเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน
การฟังบรรยายพิเศษทางสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และบุคลิกภาพ
เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย เกิดความซาบซึ้ง มีความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย หวงแหนและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทย และประเพณีไทย รู้จักและชื่นชมบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข
การศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก เห็นความงามในการทำงานวิจัย เห็นบรรยากาศในการทำงานวิจัย และอาชีพงานวิจัยที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพด้านการวิจัยในอนาคต เกิดแนวคิดในการกำหนดหัวข้อการทำโครงงาน และได้สร้างความสัมพันธ์กับนักวิจัยเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียน
การศึกษาดูงานทางสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี
เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความซาบซึ้ง มีความภาคภูมใจในภูมิปัญญาไทย หวงแหนและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย และฝึกทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมค่ายวิชาการ
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้งในธรรมชาติ ฝึกความอดทน ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และความสามารถในการแก้ปัญหา ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งด้านธรรมชาติ/กายภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิถีการดำรงชีวิต สามารถตั้งคำถามที่หลากหลายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดังกล่าวที่สามารถนำไปเป็นหัวข้อในการทำวิจัย (โครงงาน) ได้ แล้วเลือกหัวข้อหนึ่งมาดำเนินการหาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายในระยะเวลาที่เข้าค่าย (mini project)
การอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกำหนด
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่มีคุณค่าอย่างหลากหลาย มีพื้นฐานในการอ่านและวิจารณญาณในการเลือกอ่านหนังสือได้ตามความรัก ความสนใจของตนเองและมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
กิจกรรมชุมนุม
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมที่สนใจ เพื่อเรียนรู้หรือพัฒนาต่อยอดความสามารถเฉพาะตน ทั้งด้านวิชาการกีฬา สีงคมศึกษา
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7398139 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready