สรุปข้อมูลประจำวันของจำนวนผู้สมัครทั้งหมด
ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
 
ลำดับวัน/เดือน/ปีจำนวนผู้สมัครประจำวันจำนวนผู้สมัครสะสม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1    01 สิงหาคม 25614168731,2894168731,289
2    02 สิงหาคม 25612545307846701,4032,073
3    03 สิงหาคม 25612193906098891,7932,682
4    04 สิงหาคม 25611623755371,0512,1683,219
5    05 สิงหาคม 25611773124891,2282,4803,708
6    06 สิงหาคม 25611293064351,3572,7864,143
7    07 สิงหาคม 25611462904361,5033,0764,579
8    08 สิงหาคม 25611603384981,6633,4145,077
9    09 สิงหาคม 25611533144671,8163,7285,544
10    10 สิงหาคม 25611422864281,9584,0145,972
11    11 สิงหาคม 25611603695292,1184,3836,501
12    12 สิงหาคม 25611362914272,2544,6746,928
13    13 สิงหาคม 25611963855812,4505,0597,509
14    14 สิงหาคม 25611974066032,6475,4658,112
15    15 สิงหาคม 25611874025892,8345,8678,701
16    16 สิงหาคม 25611784406183,0126,3079,319
17    17 สิงหาคม 25611373434803,1496,6509,799
18    18 สิงหาคม 25611884406283,3377,09010,427
19    19 สิงหาคม 25612074906973,5447,58011,124
20    20 สิงหาคม 25612275908173,7718,17011,941
21    21 สิงหาคม 25613047031,0074,0758,87312,948
22    22 สิงหาคม 25612576649214,3329,53713,869
23    23 สิงหาคม 25612696879564,60110,22414,825
24    24 สิงหาคม 25612195667854,82010,79015,610
25    25 สิงหาคม 25612285207485,04811,31016,358
26    26 สิงหาคม 25612555237785,30311,83317,136
27    27 สิงหาคม 25613587361,0945,66112,56918,230
28    28 สิงหาคม 25613887651,1536,04913,33419,383
29    29 สิงหาคม 25613237431,0666,37214,07720,449
30    30 สิงหาคม 25613207611,0816,69214,83821,530
31    31 สิงหาคม 25612094927016,90115,33022,231
 
 
 
 ลงชื่อ................................................ 
 (......................................................) 
 ผู้รายงาน 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:02